Regulamin

 

REGULAMIN

Sklepu "Lullu Dolls"

 

 

I. Postanowienia Ogólne

 1. Sklep internetowy Lulludolls dostępny pod adresem www.lulludolls.com jest prowadzony przez Lullu dolls z siedzibą w Warszawie (02-775 Warszawa), ul. Alternatywy 7/141, NIP: 6262172024, REGON: 141939162.

 2. Dane kontaktowe:

  1. poczta tradycyjna: Lullu Dolls, ul. Aleja Platynowa 38, 05-500 Józefosław

  2. poczta elektroniczna: kontakt@lulludolls.com

 3. Korzystanie ze Sklepu wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny Klienta następujących wymagań technicznych:

  1. komputer, laptop lub inne urządzenie z dostępem do internetu,

  2. dostęp do poczty elektronicznej,

  3. przeglądarka:

   1. Safari w wersji 11,

   2. Chrome w wersji 69,

   3. Mozilla w wersji 62.

  4. zalecana minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768.

 4. Regulamin obowiązuje zarówno Klientów będących Konsumentami, jaki i Klientów niebędących Konsumentami (rozdział V skierowany jest wyłącznie do Konsumentów).

 5. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna ale niezbędna w celu złożenia Zamówienia lub utworzenia Konta.

 6. Informacje zamieszczone w Sklepie nie stanowią oferty, a stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, o którym mowa w art 71 Kodeksu Cywilnego.

 7. Definicje:

  1. Cena - określona w złotych polskich lub innej walucie kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca podatek) należnego LulluDolls tytułem przeniesienia własności Produktu na Klienta zgodnie z umową sprzedaży zawartą na skutek złożenia Zamówienia. Cena nie zawiera kosztów dostawy.

  2. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usług lub składająca Zamówienie w Sklepie.

  3. Kodeks Cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.).

  4. Konsument - Klient będący jednocześnie, osobą fizyczną dokonującą z LulluDolls czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby fizycznej.

  5. Konto - usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 roku, nr 144, poz. 1204 z późn.zm) na podstawie umowy o prowadzenie konta zawieranej w chwili dokonania rejestracji przez Klienta. Konto jest oznaczone indywidualnym loginem (adres e-mail klienta) i hasłem.parametrach wybranych przez Klienta.

  6. Koszyk - usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 roku, nr 144, poz. 1204 z późn.zm) udostępniana Klientowi korzystającemu z Sklepu, niezależnie od założenia Konta, pozwalająca na złożenie Zamówienia.

  7. Produkt - nowa rzecz ruchoma dostępna w Sklepie jako przedmiot umowy sprzedaży zawieranej przez Klienta i LulluDolls zgodnie z pkt III Regulaminu.

  8. Regulamin - niniejszy dokument określający zasady zawierania umów sprzedaży Produktów oraz zasady świadczenia Usług. Regulamin określa prawa i obowiązki LulluDolls i Klienta.

  9. Sklep - platforma internetowa umożliwiająca składanie Zamówień i zawieranie umów sprzedaży stanowiąca zespół połączonych stron internetowych pod adresem: www.lulluDolls.com.

  10. Usługa lub Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną przez LulluDolls w ramach Portalu, opisane w pkt II niniejszego Regulaminu.

  11. Ustawa - ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 roku, nr 144, poz. 1204 z późn.zm).

  12. Zamówienie - oświadczenie woli (oferta) Klienta o woli zawarcia umowy sprzedaży na odległość określające Produkty, które Klient chce kupić, dane Klienta konieczne do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, w tym Cenę i sposób płatności.

II. Świadczenie Usług

RODZAJE USŁUG

 1. W ramach Sklepu LulluDolls świadczy na rzecz Klienta następujące Usługi:

  1. Konto,

  2. Koszyk,

  3. możliwość przeglądania treści zamieszczonych w ramach Sklepu.

 2. Korzystanie z Konta jest możliwe wyłącznie po podaniu danych wymaganych w formularzu rejestracyjnym, zaakceptowaniu Regulaminu oraz kliknięciu pola “zarejestruj się”.

 3. W ramach Konta poza zawarciem umowy kupna Produktu umożliwia się Użytkownikowi między innymi:

  1. dostęp do Konta po zarejestrowaniu się w Sklepie oraz gromadzenie i dostęp do historii oraz statusów zamówień,

  2. otrzymywania powiadomień o dostępności Produktu.

 4. Korzystanie z Usługi Konto rozpoczyna się w chwili dokonania rejestracji.

 5. Usługa Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieokreślony.

 6. Korzystanie z Usługi Koszyk rozpoczyna się z chwilą dodania Produktu do Koszyka.

 7. Usługa Koszyk jest świadczona nieodpłatnie, jednorazowo podczas danej wizyty w Sklepie i kończy się w chwili złożenia Zamówienia lub rezygnacji ze złożenia Zamówienia, przy czym Koszyk zapamiętuje informacje o Produktach wybranych przez Klienta również po zakończeniu sesji przeglądarki, w tym również po wylogowaniu przez okres nie dłuższy niż 30 dni.

 8. Użytkownik może w każdej chwili, bez podawania przyczyny zrezygnować z posiadania Konta, otrzymywania wybranych powiadomień poprzez przesłanie stosownego oświadczenia do Sklepu z wykorzystaniem narzędzi dostępnych w Sklepie lub na adres kontakt@lulludolls.com.

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. LulluDolls świadczy Usługi na rzecz usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

 2. Klient zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

 3. Klient zobowiązany jest do:

  1. podawania w udostępnionych w ramach Sklepu formularzach wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta,

  2. niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta LulluDolls w związku ze złożeniem Zamówienia i zawarciem umowy sprzedaży, w szczególności w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich wykonania. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta.

  3. terminowej zapłaty Ceny oraz innych kosztów w pełnej wysokości,

  4. terminowego odbioru Produktów zgodnie z wybranym sposobem dostawy,

  5. przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych LulluDolls następujących treści:

   1. powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych LulluDolls lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,

   2. niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,

   3. naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne, moralne lub godzące w dobre obyczaje; obraźliwe czy naruszające czyjąkolwiek godność.

 4. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, LulluDolls ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług, bez wcześniejszego powiadomienia oraz do przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.

 5. LulluDolls nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych niezależnych od LulluDolls.

 6. Niezależnie od powyższego LulluDolls ma prawo zaprzestać świadczenia Usług w każdym czasie, jeżeli takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone wobec niej przez dostawcę Internetu lub inny uprawniony podmiot. LulluDolls nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.

 7. LulluDolls zastrzega sobie prawo do przerwania świadczenia Usług w przypadku stwierdzenia naruszenia przez usługobiorcę niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa lub ogólnie przyjętych norm społecznych i moralnych.

III. Sprzedaż Produktów

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Klient może dokonać zakupu produktu poprzez złożenie Zamówienia w ramach Usługi Konto lub Usługi Koszyk. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

 2. Główne cechy Produktu oraz warunki sprzedaży podane są na stronie każdego Produktu.

 3. Zawarcie umowy sprzedaży między LulluDolls i Klientem następuje po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

 4. Złożenia Zamówienia odbywa się w następujący sposób:

  1. Klient dodaje Produkty do Koszyka,

  2. W przypadku posiadania Konta Klient potwierdza prawidłowość i aktualność danych koniecznych do zawarcia umowy sprzedaży. Klient nieposiadający Konta uzupełnia w formularzu Zamówienia dane konieczne do zawarcia umowy sprzedaży.

  3. Formularz Zamówienia wymaga uzupełnienia następujących danych:

   1. imię i nazwisko Klienta,

   2. adres składający się z kraju, kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i numeru,

   3. adres poczty elektronicznej,

   4. numer telefonu kontaktowego,

   5. ilość i rodzaj Produktów,

   6. miejsce i sposób dostawy wybrany spośród udostępnionych przez LulluDolls

   7. sposób płatności wybrany spośród udostępnionych przez LulluDolls,

   8. firma i NIP w przypadku Klientów niebędących Konsumentami.

  4. Klient przesyła Zamówienie do LulluDolls poprzez użycie przycisku “Zamawiam i płacę”.

  5. W przypadku korzystania z Usługi Koszyk bez rejestracji Konta Klient zobowiązany jest zaakceptować Regulamin.

 5. LulluDolls potwierdza złożone Zamówienie poprzez wysłanie automatycznej odpowiedzi na podany przez Klienta adres e-mail.

 6. Po zweryfikowaniu Zamówienia, LulluDolls wysyła do Klienta na podany adres e-mail wiadomość z:

  1. potwierdzeniem przyjęcia jednej lub kilku poszczególnych ofert na Produkty, złożonych w ramach Zamówienia i potwierdzeniem zawarcia umowy sprzedaży (akceptacja Zamówienia w zakresie Produktów wskazanych w wiadomości); albo

  2. informacją o braku możliwości przyjęcia wszystkich ofert na Produkty, złożonych w ramach Zamówienia, z powodu brak płatności lub niedostępności produktów.

 7. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji tj. otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa w pkt 6.1. w zakresie wskazanych w niej Produktów. LulluDolls przesyła Klientowi potwierdzenie warunków Umowy na podany przez Klienta adres e mail.

 8. W przypadku braku możliwości przyjęcia wszystkich lub niektórych złożonych w ramach Zamówienia ofert, LulluDolls skontaktuje się z Klientem w celu:

  1. poinformowania Klienta o braku możliwości przyjęcia wszystkich złożonych w ramach Zamówienia ofert zawarcia umowy sprzedaży; lub

  2. potwierdzenia przez Klienta woli realizacji Zamówienia w części, w jakiej LulluDolls zgodził się przyjąć oferty zawarcia umowy sprzedaży. Wówczas Klient może anulować w całości złożone Zamówienie (w zakresie wszystkich ofert), co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy. Anulowanie Zamówienia przez Klienta zwalnia LulluDolls z obowiązku jego realizacji. W przypadku anulowania Zamówienia.

 9. Wówczas Klient może anulować w całości złożone Zamówienie (w zakresie wszystkich ofert), co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy. Anulowanie Zamówienia przez Klienta zwalnia LulluDolls z obowiązku jego realizacji. W przypadku anulowania Zamówienia LulluDolls niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni zwraca Klientowi uiszczone przez niego płatności, w zakresie w jakim umowa sprzedaży nie została zawarta.

 10. LulluDolls może informować Klienta o statusie Zamówienia, w szczególności wysyłając wiadomości na podany przez Klienta adres e mail, SMS lub kontaktując się telefonicznie.

 11. LulluDolls dąży do zapewnienia dostępności wszystkich Produktów oraz realizacji umowy sprzedaży. W przypadku braku możliwości spełnienia świadczenia oraz w innych sytuacjach określonych przepisami prawa, mogą mieć zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, w tym art. 493-495 Kodeksu cywilnego, w szczególności dotyczące obowiązku niezwłocznego zwrotu świadczenia na rzecz Konsumenta.

 12. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje Cenę, koszty przesyłki oraz ew. inne koszty wybranych przez Klienta fakultatywnych płatnych usług. LulluDolls może w wybranym przez siebie okresie określić próg minimalnej wartości Zamówienia, dla której przesyłka Produktów jest darmowa. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową sprzedaży.

 13. Wszystkie Ceny i inne koszty związane z realizacją Zamówienia i wykonaniem umowy sprzedaży podawane przez LulluDolls wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

 14. Podane na stronach Produktów Ceny Produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Klient może skorzystać z następujących sposobów płatności:

  1. za pobraniem przy odbiorze przesyłki,

  2. przelewem na rachunek bankowy LulluDolls,

  3. płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem upoważnionych serwisów, zgodnie z informacjami udostępnionymi w ramach Sklepu Internetowego.

 2. Możliwe aktualne sposoby płatności określone są w Sklepie w zakładce „Płatności” oraz każdorazowo na stronie danego Produktu. Dostępne sposoby płatności mogą zależeć od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.

 3. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem upoważnionych serwisów.

 4. Nieuiszczenie płatności w ciągu 4 dni od złożenia Zamówienia (poza płatnością za pobraniem przy odbiorze), a następnie w dodatkowym 3 dniowym terminie spowoduje brak przyjęcia złożonej przez Klienta w ramach Zamówienia oferty.

 5. Klient może również do momentu otrzymania wiadomości o wysłaniu Zamówienia anulować je bez ponoszenia konsekwencji kontaktując się z LulluDolls na adres: kontakt@lulludolls.com, co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy.

 6. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki. Odmowa odbioru Produktu, pomimo wyznaczenia dodatkowego odpowiedniego terminu powoduje rozwiązanie umowy sprzedaży.

KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU

 1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz do wybranych krajów wskazanych w Sklepie oraz każdorazowo na podstronie danego Produktu.

 2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi Sklepie oraz każdorazowo na podstronie danego Produktu.

 3. Dostępne są następujące sposoby dostawy Produktu:

  1. Przesyłka kurierska,

  2. Przesyłka kurierska pobraniowa,

 4. Dostępne sposoby dostawy mogą zależeć od wybranego przez Klienta sposobu płatności.

 5. Na łączny termin oczekiwania na otrzymanie przez Klienta Produktu (termin dostawy) składa się czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez LulluDolls oraz czas doręczania Produktu przez przewoźnika.

 6. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 14 dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin.

 7. Czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez LulluDolls jest każdorazowo prezentowany na podstronie danego Produktu i liczony jest od dnia (początek biegu terminu dostawy):

  1. uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego LulluDolls - w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą,

  2. zawarcia umowy sprzedaży – w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem.

 8. Do powyższego czasu należy doliczyć czas doręczania Produktu przez danego przewoźnika, który uzależniony jest od wybranej przez Klienta formy dostawy.

IV. Reklamacja Produktu

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności LulluDolls względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone w przepisach ustawy Kodeks Cywilny, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego.

 2. LulluDolls obowiązana jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

 3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta pisemnie na adres: ul. Aleja Platynowa 38; 05-500 Józefosław lub na elektronicznie na adres kontakt@lulludolls.com

 4. Jeżeli reklamacja dotyczy Produktu zwykle celowe jest jego dostarczenie razem z reklamacją, w celu umożliwienia LulluDolls zbadania Produktu.

 5. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może:

  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba że LulluDolls niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna;

  2. żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. LulluDolls jest zobowiązana wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta; z zastrzeżeniem i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.

 6. Klient może zamiast zaproponowanego usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez LulluDolls. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

 7. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez LulluDolls. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 8. LulluDolls ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Klient zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a LulluDolls nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

 9. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez LulluDolls do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do LulluDolls, zgodnie z art. 5612 w zw. z art. 354 § 2 Kodeksu Cywilnego, Klient zobowiązany będzie dostarczyć Produkt na koszt Sprzedawcy na adres ul. Aleja Platynowa 38; 05-500 Józefosław

 10. LulluDolls odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku Zamówienia złożonego przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

V. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Poniższe zapisy mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania LulluDolls do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. Oświadczenie LulluDolls o zgodzie lub odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich składane jest przez LulluDolls na piśmie lub innym trwałym nośniku w przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany.

 2. Zasady prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz obowiązki przedsiębiorców w tym zakresie określone są odrębnie w przepisach prawa (w tym w szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, Dz.U.2016 poz. 1823) lub w regulacjach stosowanych przez odpowiednie podmioty właściwe w zakresie rozwiązywania sporów konsumenckich. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur mogą być dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, w szczególności również pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi jawny rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

 3. Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wartej umowy sprzedaży.

  2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu między Klientem a LulluDolls

  3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a LulluDolls, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

  4. Klient może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.

VI. PRAWO KONSUMENTA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów niż przewidziane przez przepisy prawa. Do zachowania terminu wystarczy złożenie przez Konsumenta oświadczenia LulluDolls przed jego upływem. Konsument może złożyć jakiekolwiek jednoznaczne oświadczenie, w którym poinformuje o swoim odstąpieniu od umowy sprzedaży. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży może zostać złożone na przykład:

  1. pisemnie na adres: ul. Aleja Platynowa 38,05-500 Józefosław,

  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@lulludolls.com,

  3. z wykorzystaniem formularza odstąpienia, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 2. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia, jednak nie jest to obowiązkowe.

 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rozpoczyna się od dnia objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy sprzedaży, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części.

 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

 5. LulluDolls ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie).

 6. LulluDolls dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. LulluDolls może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 7. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy sprzedaży, zwrócić Produkt LulluDolls, chyba że LulluDolls zaproponowała, że sama odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: ul. Aleja Platynowa 38, 05-500 Józefosław. Prosimy o dołączenie w miarę możliwości dowodu zakupu Produktu.

 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 9. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. LulluDolls może w ramach akcji promocyjnej zaproponować Konsumentowi odbiór zwracanych Produktów, przez LulluDolls od Konsumenta.

 10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: (1) o świadczenie usług, jeżeli LulluDolls wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez LulluDolls utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi LulluDolls nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

VII. OCHRONA PRYWATNOŚCI ORAZ BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisu art. 4 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego ich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), w odniesieniu do danych Klientów jest LulluDolls.

 2. Dane osobowe są zbierane, przetwarzane i przechowywane zgodnie z prawem. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne ale niezbędne w celu korzystania z Usług w tym założenia Konta lub zawarcia i wykonania umowy sprzedaży.

 3. LulluDolls zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w szczególności prawa do: dostępu, sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu gania zautomatyzowanym decyzjom. Użytkownik może wykonać przysługujące mu uprawnienia wnosząc odpowiednie żądanie do LulluDolls.

 4. LulluDolls zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych, jak również wdraża odpowiednie wytyczne organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych Użytkowników, w tym zabezpieczenia o charakterze technicznym i programistycznym, w szczególności systemy szyfrowania danych.

 5. Zasady przetwarzania danych osobowych w sieciach teleinformatycznych LulluDolls określa Polityka prywatności i plików cookies.

VIII. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Wszelkie prawa do treści zawartych na stronach Sklepu oraz będących składnikiem Usług, przysługują LulluDolls lub osobom trzecim, które wyraziły zgodę na rozpowszechnianie ich przez LulluDolls na warunkach określonych niniejszym Regulaminie.

 2. Klientowi przysługuje prawo do korzystania z treści zawartych na stronach Sklepu oraz będących składnikiem Usług wyłącznie na warunkach określonych niniejszym Regulaminem i wyłącznie w zakresie użytku osobistego.

 3. Żaden fragment publikacji (zawartość taka jak: tekst, grafika, logotypy, ikony, obrazy, zdjęcia, pliki audio, wideo, pliki z danymi, prezentacje, programy oraz wszelkie inne dane) prezentowany na stronie internetowej www.lulludolls.com nie może być powielany lub rozpowszechniany w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia LulluDolls.

IX. ZAKOŃCZENIE ŚWIADCZENIA USŁUG I ZMIANA REGULAMINU

 1. LulluDolls może w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie Usług zawartą z Klientem za miesięcznym okresem wypowiedzenia z ważnych przyczyn, rozumianych jako:

  1. zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez LulluDolls wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Klientem a LulluDolls lub zmiana interpretacji powyższych przepisów orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów,

  2. zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie),

  3. zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się postanowienia Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez LulluDolls dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.

 2. Niezależnie od treści pkt 1 LulluDolls może rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym w przypadku braku aktywności Klienta w Sklepie przez nieprzerwany okres minimum 3 lat.

 3. LulluDolls swoje oświadczenie w zakresie określonym w pkt. 1 lub 2 powyżej wysyła na adres e-mail podany przez Klienta podczas utworzenia Konta albo składania Zamówienia.

 4. LulluDolls może wypowiedzieć Klientowi Umowę o świadczenie Usług za siedmiodniowym okresem wypowiedzenia i/lub odmówić mu dalszego prawa do korzystania ze Sklepu oraz składania Zamówień, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości Sklepu, z ważnych powodów, tzn. w przypadku rażącego naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu.

 5. Regulamin oraz załączniki do Regulaminu stanowią wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 Kodeksu cywilnego.

 6. LulluDollsmoże dokonać zmiany niniejszego Regulaminu (z wyjątkiem pkt IX Regulaminu, który dotyczy Klientów niebędących Konsumentami i może ulec zmianie w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa) w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn:

  1. zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Produktów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez LulluDolls wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Klientem a LulluDolls lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów,

  2. zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie),

  3. zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez LulluDolls dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.

 7. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, LulluDolls udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację w Sklepie oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przy zawieraniu Umowy o świadczenie Usług przez Klienta adres e-mail, co Strony uznają za wprowadzenie informacji o zmianie środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Klient mógł zapoznać się z jej treścią.

 8. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia wysłania informacji o zmianie. W przypadku Klientów posiadających Konto, mają oni prawo do wypowiedzenia Umowy o świadczenie Usług w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu pozostaje bez znaczenia dla zawartych przez Klienta i LulluDolls umów sprzedaży przed zmianą Regulaminu.

X. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KLIENTÓW NIE BĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami.

 2. LulluDolls przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do LulluDolls.

 3. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami LulluDolls ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.

 4. Z chwilą wydania przez LulluDolls Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. LulluDolls w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

 5. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność LulluDolls z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona.

 6. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami LulluDolls może wypowiedzieć Umowę o Świadczenie Usług lub jakąkolwiek umowę licencji udzieloną na podstawie pkt IX Regulaminu ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia w dowolnej formie.

 7. Ani LulluDolls ani jego pracownicy, upoważnieni przedstawiciele i pełnomocnicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec Klienta, jego podwykonawców, pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników za wszelkie szkody, w tym utratę zysków, chyba że szkoda została spowodowana przez nich umyślnie.

 8. W każdym przypadku ustalenia odpowiedzialności LulluDolls, jego pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników, odpowiedzialność ta w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej Ceny oraz kosztów dostawy z tytułu ostatniej umowy sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych.

 9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy LulluDolls, a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę LulluDolls.

 10. W odniesieniu do Klientów niebędących Konsumentami LulluDolls może dokonać zmiany Regulaminu w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 01-10-2018 r.

 2. Umowy zawierane przez LulluDolls zawierane są w języku polskim.

 3. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej Umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres e-mail podany przez Klienta.

 4. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień zawieranej umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego Zamówienia oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Produkt specyfikacji Zamówienia oraz fiskalnego dowodu zakupu. Treść umowy sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu.

 5. LulluDolls zapewnia środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych funkcjonalności lub Usług na podstawie Umowy o Świadczenie Usług. Korzystanie z Usług wiąże się z typowymi zagrożeniami dotyczącymi przekazywania danych poprzez Internet, takimi jak ich rozpowszechnienie, utrata lub uzyskiwanie do nich dostępu przez osoby nieuprawnione.

 6. Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie pod następującym adresem  www.lulludolls.com skąd Klienci mogą w każdym czasie przeglądać, a także sporządzić jego wydruk.

 7. LulluDolls informuje, że korzystanie ze Sklepu za pośrednictwem przeglądarki internetowej, w tym składanie Zamówienia, może być związane z koniecznością poniesienia kosztów połączenia z siecią Internet (opłata za przesyłanie danych) lub kosztów połączenia telefonicznego, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient.

 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla umów sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla umów sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 9. Wybór prawa polskiego na podstawie niniejszego Regulaminu nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy LulluDolls a Konsumentem, na mocy prawa, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.

Załącznik nr 1 - WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

POLITYKA PRYWATNOŚCI§ 1

LulluDolls z siedzibą w Warszawie (02-775 Warszawa), ul. Alternatywy 7/141, NIP: 6262172024, REGON: 141939162 wprowadza niniejszą Politykę Prywatności i Plików Cookies, zwaną dalej „Polityką”.

§ 2

W niniejszej polityce prywatności pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

 1. LulluDolls – LulluDolls z siedzibą w Warszawie (02-775 Warszawa), ul. Alternatywy 7/141, NIP: 6262172024, REGON: 141939162. 1. Portal – strona główna www. oraz jej podstrony,

 2. Użytkownik – internauta korzystający z Serwisu,

 3. Partner – osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba prawna, która współpracuje z LulluDolls

§ 3

 1. Użytkownik w celu skorzystania z usług świadczonych przez LulluDolls za pośrednictwem Portalu, w tym w celu założenia konta w Portalu lub nawiązania kontaktu, musi wypełnić odpowiedni formularz. Wymagane jest tam podanie określonych danych osobowych.

 2. Podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne, przy czym niezbędne do zawarcia przez Użytkownika z LulluDolls umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym założenia konta w Portalu. Użytkownik może także skontaktować się z LulluDolls wykorzystując w tym celu podane w Portalu dane kontaktowe np. adres e-mail. W takiej korespondencji również podane zostaną dane osobowe np. adres e-mail.

 3. LulluDolls będzie także rejestrował nr IP komputera, za pośrednictwem którego Użytkownik będzie korzystać z Portalu. LulluDolls na podstawie adresu IP Użytkownika i powiązanej z nim lokalizacji będzie optymalizował działanie Serwisu w celu jego dostosowania do potrzeb Użytkownika.

 4. Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do formularza lub poda w trakcie kontaktu z LulluDolls, są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w przepisach prawa, a przede wszystkim rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

§ 4

 1. Administratorem danych osobowych jest LulluDolls.

 2. LulluDolls może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

§ 5

 1. LulluDolls informuje Użytkowników, że odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zapewniające hosting Portalu, zajmujące się jego bezpieczeństwem, agencje marketingowe, dostawcy narzędzi do analityki ruchu w Portalu, organy i urzędy pełniące władzę publiczną oraz prowadzenia marketingu, poczta i kurierzy.

§ 6

 1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub żądać ich poprawienia, a także usunięcia. Użytkownik ma również prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.

 2. Użytkownik ma również prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, wówczas Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 3. Użytkownik ma także dwa rodzaje prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli dane osobowe są przetwarzane:

  1. na potrzeby marketingu bezpośredniego; tego sprzeciwu nie trzeba uzasadniać;

  2. na podstawie innych prawnie uzasadnionych interesów Sprzedawcy; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia szczególną sytuacją Użytkownika.

§ 7

 1. LulluDolls przetwarza dane osobowe Użytkowników i wykorzystuje je w zakresie i w celu:

  • niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na pytanie Użytkownika lub rozwiązanie sprawy przedstawionej LulluDolls w trakcie kontaktu Użytkownika z LulluDolls;

  • niezbędnym do zawarcia z Użytkownikiem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym o założenie konta w Portalu;

  • marketingowym polegającym na promocji LulluDolls oraz oferowanych przez nią towarów i usług.

 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu, w tym doskonalenie newslettera oraz smsów i mmsów marketingowych, poprzez analizowanie czy Użytkownik zapoznaje się z ich treścią, którymi z wiadomości najbardziej się interesuje oraz dopasowywanie treści tych wiadomości do zainteresowań Użytkownika, a także udzielenie odpowiedzi na wiadomość Użytkownika oraz rozwiązanie przedstawionej przez Użytkownika sprawy.

 3. Na podstawie dodatkowej i opcjonalnej zgody, którą Użytkownik może wyrazić w osobnym oświadczeniu, LulluDolls ma prawo do wysyłania na podane przez niego adresy e-mail newsletterów, a na numery telefonów smsów i mmsów, w tym informacji o LulluDolls, nowych towarach lub akcjach promocyjnych. W przypadku wyrażenia powyższych zgód podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Jeżeli Użytkownik udzieli powyższej zgody, to może ją następnie w każdej chwili odwołać. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed jego dokonaniem

§ 8

 1. Dane osobowe w zakresie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną przetwarzane będą przez czas trwania danej umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną oraz czas niezbędny do wykazania wykonania tej umowy, czyli długość terminu przedawnienia roszczeń lub przedawnienia zobowiązań podatkowych.

 2. Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia działań marketingowych będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez LuluDolls lub wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, lub odwołania zgody na wysyłanie informacji marketingowych na adres e-mail oraz numer telefonu.

 3. Dane osobowe przetwarzane w związku z nawiązaniem kontaktu przez Użytkownika z LulluDolls będą przetwarzane przez czas potrzebny na udzielenie odpowiedzi na wiadomość Użytkownika i rozwiązanie poruszonej w niej sprawy.

§ 9

 1. LulluDolls stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

§ 10

 1. Użytkownik ma możliwość skontaktowania się z LulluDolls w sposób anonimowy lub z wykorzystaniem pseudonimu. Jednak korespondencja w niektórych sprawach może wymagać podania swoich danych osobowych. Użytkownik nie ma natomiast możliwości założenia konta w Portalu w sposób anonimowy lub z wykorzystaniem pseudonimu.

§ 11

 1. LulluDolls wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny LulluDolls.

 2. LulluDolls przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach:

  • marketingowym polegającym na zbieraniu informacji o tym, jakie działania Użytkownik podejmował w Portalu, czyli jakie linki były przez niego klikane i jakie strony Portalu odwiedzał, dopasowywaniu treści Portalu do zainteresowań i potrzeb Użytkownika, w tym poprzez generowanie spersonalizowanych treści, w tym również prowadzenia remarketingu, czyli wyświetlania Użytkownikowi reklam dotyczących Portalu i LulluDolls na innych stronach internetowych;

  • dla celów statystycznych, w szczególności umożliwienia LulluDolls przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z korzystają z Portalu.

§ 12

 1. LulluDolls informuje także Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.

 2. LulluDolls wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez LulluDolls poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

 3. Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

§ 13

 1. LulluDolls informuje także Użytkowników, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Może to powodować brak możliwości zalogowania się do Portalu lub przerwanie sesji po zalogowaniu.

§ 14

 1. Portal korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc., zwaną dalej „Google”.

 2. Google Analytics używa „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze lub innym urządzeniu Użytkownika w celu umożliwienia Portalowi przeanalizowania sposobu, w jaki Użytkownicy z niego korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z Portalu przez Użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w różnych lokalizacjach zobacz lokalizacje data center Google.

 3. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z Portalu przez Użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu.

 4. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

 5. Użytkownik może wyłączyć działanie Google Analytics poprzez instalację bezpłatnego dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics, który dostępny jest pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

§ 15

 1. W przypadku pytań i opinii dotyczących Polityki prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: kontakt@lulludolls.com.

 2. Polityka znajduje się na stronie https://www.lulludolls.com oraz w siedzibie LulluDolls. 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl